Zasieg dzialania

woj.lubelskie
woj.malopolskie
woj.podkarpackie
woj.slaskie
woj.swietokrzyskie

Operaty wodnoprawne

 

Operat wodnoprawny jest załacznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Sporządza się go w formie opisowej i graficznej.


Pozwolenia wodnoprawne, zgodnie z Art 122 ustawy Prawo wodne wymagane są na:

 • szczególne korzystanie z wód;
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • piętrzenie wody podziemnej;
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych
  dla wód leczniczych;
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 

Strona główna                                                                                                             Kontakt